skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The determination and origin of fibre clogging in membrane bioreactors

Stefanski, M. ; Kennedy, S. ; Judd, S.

Journal of Membrane Science, 6/2011, Vol.375(1-2), pp.198-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03767388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2011.03.047

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...