skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elovl2 ablation demonstrates that systemic DHA is endogenously produced and is essential for lipid homeostasis in mice

Pauter, A. M. ; Olsson, P. ; Asadi, A. ; Herslof, B. ; Csikasz, R. I. ; Zadravec, D. ; Jacobsson, A.

The Journal of Lipid Research, 04/01/2014, Vol.55(4), pp.718-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1194/jlr.M046151

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...