skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Responding to physical and psychological health impacts of disasters: case study of the Iranian disaster rehabilitation plan

Ardalan, A ; Sohrabizadeh, S ; Latifi, M F ; Rajaei, M H ; Asadi, A ; Mirbeigi, S ; Rouhi, N ; Yousefi, H

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, 15 June 2016, Vol.22(3), pp.212-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-3397 ; PMID: 27334078 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...