skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the EF-hand domain of polycystin-2 suggests a mechanism for Ca2+-dependent regulation of polycystin-2 channel activity

Petri, Edward T ; Celic, Andjelka ; Kennedy, Scott D ; Ehrlich, Barbara E ; Boggon, Titus J ; Hodsdon, Michael E

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 May 2010, Vol.107(20), pp.9176-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20439752 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0912295107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...