skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis

Xie, Xuemei ; Wang, Lijun ; Zeng, Saixing

Journal of Business Research, 09/2018, Vol.90, C, pp.295-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.038

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...