skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

557 Clinical Relevance of Antibodies to Denatured HLA Antigens

Smith, J.D. ; Danskine, A.J. ; Newell, H. ; Umeh, O. ; Brunner, V. ; Rose, M.L.

The Journal of Heart and Lung Transplantation, 4/2011, Vol.30(4), S, p.S187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10532498 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.healun.2011.01.569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...