skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A.R. ; Harris, W.

Geoderma, 7/2011, Vol.163(3-4), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2011.04.021

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...