skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Response to: Studying the blood pressures of antegrade and retrograde internal mammary vessels: Do they really work as recipient vessels? Tomioka YK, Uda H, Yoshimura K, Sunaga A, Kamochi H, Sugawara Y. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2017 Oct;70(10):1391–1396

Martin-Smith, J.D. ; Mackey, S.P. ; Ramsey, K.W.

Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 06/2018, Vol.71(6), pp.937-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17486815 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2018.01.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...