skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Response to ‘Cerebellum as a possible target for neuromodulation after stroke’

Elias, Gavin J.B. ; Lozano, Andres M.

Brain Stimulation, 11/2018, Vol.11(6), pp.1395-1396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1935861X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2018.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...