skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Validation of the Croatian and Lebanese Revised Illness Perception Questionnaires for Healthy People (IPQ-RH).(Report)

Petrak, A. ; Sherman, K.A. ; Fitness, J.

European Journal of Cancer Care, 2015, Vol.24(3), p.355(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-5423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...