skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards end-user development of graphical user interfaces for internet of things

Johnsson, Björn A. ; Magnusson, Boris

Future Generation Computer Systems, 10/2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167739X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.09.068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...