skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delay discounting, response inhibition and trait impulsiveness. Which aspects of impulsivity predict overeating and overweight?

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 12/2014, Vol.83, C, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2014.06.088

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...