skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M. ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J.

Appetite, 8/2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.03.005

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...