skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptions of the satiating efficacy of a range of common foods

Irvine, M.A. ; Brunstrom, J.M. ; Rogers, P.J.

Appetite, 11/2008, Vol.51(3), p.761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2008.05.044

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...