skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Introduction of additional thiol groups into glucoamylase in Aspergillus Awamori and their effect on the thermal stability and catalytic activity of the enzyme

Surzhik, M. ; Schmidt, A. ; Glazunov, E. ; Firsov, D. ; Petukhov, M.

Applied Biochemistry and Microbiology, 2014, Vol.50(2), pp.118-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6838 ; E-ISSN: 1608-3024 ; DOI: 10.1134/S0003683814020185

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...