skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conditioned place preference after single doses or “binge” cocaine in C57BL/6J and 129/J mice

Zhang, Y

Pharmacology Biochemistry and Behavior, 10/2002, Vol.73(3), pp.655-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00913057 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0091-3057(02)00859-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...