skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The changing profile of anorexia nervosa at the toronto programme for eating disorders

Krüger, Stephanie ; Mcvey, Gail ; Kennedy, Sidney H

Journal of Psychosomatic Research, 12/1998, Vol.45(6), pp.533-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3999(98)00026-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...