skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Infrared studies of the adsorption and the catalysis of hydrogen chloride on alumina and on silica

Tanaka, M

Journal of Catalysis, 02/1970, Vol.16(2), pp.157-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219517 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(70)90209-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...