skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?

Matsuda, R. ; Itoh, H. ; Tanihata, S. ; Saitou, N. ; Uchiyama, T.

European Journal of Pharmacology, 7/1990, Vol.183(6), pp.2242-2243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00142999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-2999(90)93779-P

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...