skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal Parameters for Efficient Two-Party Computation Protocols

Ganesh, Chaya ; Pandu Rangan, C

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7322, pp.128-143 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-30955-7_12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...