skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cervical Cancer Screening, Diagnosis and Treatment Interventions for Racial and Ethnic Minorities: A Systematic Review

Glick, Susan B. ; Clarke, Amanda R. ; Blanchard, Anita ; Whitaker, Amy K.

Journal of General Internal Medicine, 8/2012, Vol.27(8), pp.1016-1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11606-012-2052-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...