skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction

Pang, Minglun ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Science Bulletin, 7/2008, Vol.53(13), pp.1978-1982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-9273 ; E-ISSN: 2095-9281 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11434-008-0257-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...