skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Competition between phytoplankton and bacteria: exclusion and coexistence

Grognard, Frédéric ; Masci, Pierre ; Benoît, Eric ; Bernard, Olivier

Journal of Mathematical Biology, 4/2015, Vol.70(5), pp.959-1006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00285-014-0783-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...