skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of Mathematical Biology, 03/2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00285-005-0360-4

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...