skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery: FLOW, ENERGY, AND RECOVERY

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B. ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive J.

Journal of Organizational Behavior, 02/2012, Vol.33(2), pp.276-295 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...