skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dystrophin-deficiency increases the susceptibility to doxorubicin-induced cardiotoxicity

Deng, Shiwei ; Kulle, Bettina ; Hosseini, Mehdi ; Schlüter, Gregor ; Hasenfuss, Gerd ; Wojnowski, Leszek ; Schmidt, Albrecht

European journal of heart failure, October 2007, Vol.9(10), pp.986-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; PMID: 17888722 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...