skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

自噬在中医药治疗大肠癌中的作用研究简

何勤思 ; 白桦 ; 郑智

世界中医药 - World Chinese Medicine, 2016, Issue 09, pp.1932-1936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7202

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...