skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

略论毛泽东军队民主建设思想 - On Mao Zedong's military democratic thought

谢春娅 ; 刘涛 ; 杨玉荣 ; XIE Chun-ya, LIU Tao, YANG Yu-rong

海军工程大学学报:综合版 - Journal Of Naval University Of Engineering, 2013, Vol.10(02), pp.52-54

ISSN: 1674-5531

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...