skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils - Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Mingkui ; Zhang ; Jincheng ; Pu

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...