skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings - Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Xiang ; Shi ; Xiaolei ; Zhang ; Guangcai ; Chen ; Yitai ; Chen ; Ling ; Wang ; Xiaoquan ; Shan

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...