skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction - Synthesis, characterization of amine-bridged bis(phenolate) yttrium alkyl complex and its catalytic behavior for the Tishchenko reaction

PANG ; MingLun ; YAO ; YingMing ; ZHANG ; Yong ; SHEN ; Qi

中国科学通报:英文版 - Chinese Science Bulletin, 2008, Vol.53(13), pp.1978-1982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...