skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La latinité au service du rapprochement franco-italien (fin du xixe siècle - 1940) : un grand récit culturel entre grandeurs et rivalités nationales

Poupault, Christophe

Cahiers de la Méditerranée, 15 December 2017, pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0395-9317 ; E-ISSN: 1773-0201

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...