skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inter- and Intra-firm Learning Synergy through Integrating Absorptive Capacity and Employee Suggestion Processes: A Case Study of the Firm Frauenthal Automotive Toruń

Lis, Andrzej ; Sudolska, Agata

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, Vol.13(1), pp.25-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...