skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corina Borș, Protejarea patrimoniului arheologic din Romвnia. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ оn context european, Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2014

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...