skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Teorijska konceptualizacija kolektivnih sjećanja u sociologiji i srodnim društvenim znanostima

Benčić, Andriana

Društvena istraživanja - Časopis za opća društvena pitanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1330-0288

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...