skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Lis, Andrzej

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...