skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Progresuojančios raumenų relaksacijos ir relaksacijos su klasikine muzika galimybės mažinti psichofiziologinę įtampą

Bukauskaitė, Indrė ; Perminas, Aidas ; Gustainienė, Loreta

Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 2011, Issue 8, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-7233 ; E-ISSN: 2345-024X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...