skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NATIONAL MINORITY AND ACCEPTANCE OF MINORITY RIGHT BY THE MAJORITY: THE CASE OF SLOVENIANS IN ITALY

Segatti, Paolo; Guglielmi, Simona

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociologia, 2013, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2066-0464

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...