skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pointing facilitation techniques for 3d object selection on virtual environments

Argelaguet Sanz, Fernando; Andújar Gran, Carlos Antonio ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Llenguatges I Sistemes Informàtics

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...