skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Snippets and component-based authoring tools for reusing and connecting documents

Kirsch, Laurent ; Botev, Jean ; Rothkugel, Steffen

Journal of Digital Information Management, Dec, 2012, Vol.10(6), p.399(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-7272

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...