skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heat pump detection from coarse grained smart meter data with positive and unlabeled learning

Fei, Hongliang ; Kim, Younghun ; Sahu, Sambit ; Naphade, Milind ; Mamidipalli, Sanjay ; Hutchinson, John

Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining, 11 August 2013, pp.1330-1338

ISBN: 9781450321747 ; ISBN: 1450321747 ; DOI: 10.1145/2487575.2488203

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...