skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of adverse suggestion.

Hudson, Thomson Jay

The law of psychic phenomena: A working hypothesis for the systematic study of hypnotism, spiritism, mental therapeutics, etc. (32nd ed.), p.75-80

DOI: 10.1037/12944-007

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...