skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Citizens and Transatlantic Free Trade Agreements: How to Reconcile American 'Constitutional Nationalism' with European 'Multilevel Constitutionalism'?

Petersmann, Ernst-Ulrich

The Journal of World Investment & Trade, May 2018, Vol.19(3), pp.349-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-7112 ; E-ISSN: 2211-9000 ; DOI: 10.1163/22119000-12340092

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...