skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Population compliance with national dietary recommendations and its determinants: findings from the ORISCAV-LUX study

Alkerwi, Ala'a ; Sauvageot, Nicolas ; Nau, Anne ; Lair, Marie-lise ; Donneau, Anne-françoise ; Albert, Adelin ; Guillaume, Michèle

British Journal of Nutrition, 2012, Vol.108(11), pp.2083-2092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1145 ; E-ISSN: 1475-2662 ; DOI: 10.1017/S0007114512000232

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...