skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The status of support for cannabis regulation in Uruguay 4 years after reform: Evidence from public opinion surveys

Cruz, José Miguel ; Boidi, Maria Fernanda ; Queirolo, Rosario

Drug and Alcohol Review, April 2018, Vol.37, pp.S429-S434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-5236 ; E-ISSN: 1465-3362 ; DOI: 10.1111/dar.12642

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...