skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recherche en visualisation d’information ou Dataviz : pourquoi et comment ?

Fekete, Jean-Daniel ; Boy, Jeremy

I2D – Information, données & documents, 2015, Vol.52(2), p.32

ISSN: 2428-2111 ; E-ISSN: 2431-3467

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...