skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Suicidal gestures in occupation personnel on Okinawa

Laufer, L G ; Casriel, D H

United States Armed Forces medical journal, December 1952, Vol.3(12), pp.1825-30

ISSN: 0566-0777 ; PMID: 13005843 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...