skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The activity of the wheat MAP kinase phosphatase 1 is regulated by manganese and by calmodulin

Ghorbel, Mouna ; Zaidi, Ikram ; Robe, Eugénie ; Ranty, Benoit ; Mazars, Christian ; Galaud, Jean-Philippe ; Hanin, Moez

Biochimie, January 2015, Vol.108, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9084 ; E-ISSN: 1638-6183 ; DOI: 10.1016/j.biochi.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...