skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Objective quantification of a clinical dynamic balance assessment

Johnston, William ; Moran, Thomas ; Dolan, Kara ; Reid, Niamh ; Coughlan, Garrett ; Caulfield, Brian

British Journal of Sports Medicine, 24 June 2017, Vol.51(11), p.A54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-3674 ; E-ISSN: 1473-0480 ; DOI: 10.1136/bjsports-2016-097270.142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...