skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parent reported experience measure of children's urgent care services

Moll, S J ; Calabrese, J D ; Butterworth, J ; Waugh, D

Archives of Disease in Childhood April 2011, Vol.96(Suppl 1), p.A88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/adc.2011.212563.206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...